پرنټ                            کورپاڼه                              اړيکی