متلونه له ۱ تر ۶۰ پوري

متلونه له ۶۱ تر ۱۲۰ پوري

متلونه له ۱۲۱ تر ۱۸۰ پوري

متلونه له ۱۸۰ تر ۲۵۳ پوري