د افغانانو ماشومانو په لاس جوړ شوي رسمونه

هغه رسمونه چي حیوانا هم پکي ښودل شویدی

هغه رسمونه چي چي نازینه پکي رسم شویري

هغه رسمونه چي ښځۍ پکي رسم شويدي